آی سی

.................................... آی سی تغذیه- رگولاتور- سوییچینگ ...................... آی سی تقویت کننده صوتی - آپ امپ ..........................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................. آی سی EPRAM-FLASH ........................................... آی سی CMOS - TTL ...............................................
......................................................................................................................................................................................................................................................